Forskning og resultater

EXIT er struktureret i tre faser:

 

Første fase, OPBYGNING AF KONCEPTUEL VIDEN OG TEORI

Opbygning af viden om ‘Left Behind’

Begrebet ‘Left Behind’ har tiltrukket sig stigende politisk, medierelateret og akademisk opmærksomhed i de senere år. Dog varierer forståelserne af, hvad det betyder for et bestemt område at være ‘Left Behind’ og derfor genstand for forskellige fortolkninger; nogle gange gennem økonomiske indikatorer for deprivation og/eller stagnation, i andre tilfælde gennem et divergerende sæt af variable eller som en bestemt oplevelse.

EXIT-projektet vil analysere begrebets anvendelser i akademisk og politisk sammenhæng herunder fokusere på den diskursive konstruktion af begrebet inden for forskellige politikudviklingsområder og for at forstå dets resonans i den levede virkelighed hos mennesker, som bor og lever på steder, der er betegnet som ‘Left Behind’.

Anden fase, EMPIRISK FORSKNING

Kortlægning af territoriel ulighed og dens drivkræfter fra et intersektionelt perspektiv: socioøkonomiske data, oplevelser og opfattelser af ulighed i ‘Left Behind’ områder’

Den anden fase af projektet kombinerer politiske analyser med sekundære dataanalyser og etnografisk forskning for at opbygge en omfattende forståelse af territoriel ulighed (og hvorfor territoriel ulighed vokser) og af oplevelsen af denne ulighed dvs. hvordan forskellige befolkningsgrupper lever med og opfatter territorial ulighed.

EXIT vil gennemføre dybdegående empirisk forskning i områder, der oplever territorial ulighed. Dataanalyser af økonomiske indikatorer på lokalt niveau vil give et overblik over udviklingen af uligheder i de senere år og give os mulighed for at vurdere, i hvilket omfang disse skyldes faktorer i ‘Left Behind’ områder. EXIT vil også analysere politikker, der sigter mod at imødegå voksende territoriel ulighed, og foretage fokusgruppeinterviews med politikere og nøgleaktører (fagforeninger, aktivistgrupper, ngo’er osv.) og gennemføre en survey omkring holdninger til nøglepolitikker og opfattelser af ulighed.

Tilsammen vil det bidrage til at forstå mangler og udfordringer ved politikker, sætte rammerne for de efterfølgende empiriindsamlinger og bestemme nøglespørgsmål til de følgende faser i forskningsprocessen. Her kombineres omfattende feltforskning med dybdegående interviews og deltagerobservation i de udpegede ‘Left Behind’ områder.

Dette vil kortlægge oplevelsen af territoriel ulighed fra indbyggernes synspunkt og bidrage til at identificere kløfter mellem socioøkonomiske uligheder og opfattelsen af at være ‘Left Behind’ samt udfordringer relateret til politikkernes indvirkning.

Tredje fase, UDVIKLING AF STRATEGIER

Identificering og opskalering af nøglestrategier for stedsmæssig modstand og modstandsdygtighed, som er fokuseret på årsager og konsekvens af territoriel ulighed

Den tredje fase vil identificere strategier for modstand og modstandsdygtighed til at håndtere territoriel ulighed i forskellige konstellationer af aktører, praksisser og ressourcer. Det vil bidrage til at fremme forståelse for lokale behov, samt effekterne af politik på lokalt niveau og reaktioner (eller mangel på samme) på tendenser til stigende territoriel ulighed.

Med dette som grundlag har den tredje fase af projektet til formål at fremme lokalsamfundets deltagelse i politikudformning. Gennem ’empowerment’ baseret workshop i hver af de lokaliteter hvor der laves feltarbejde vil projektet bringe resultaterne af de foregående analyser ud til deltagerne for at få deres vurdering og refleksioner med i forskningsprocessen.

Disse workshops vil forløbe i to runder hvor politikere, eksperter og andre nøgleaktører mødes i dialog (sociale partnere, NGO’er, civilsamfundsorganisationer osv.). Disse workshops vil føre til forskellige outputs rettet mod politikere på forskellige niveauer og dermed styrke samarbejdet mellem aktører på stedet.

På den måde har projektet ambition om at tackle kløften mellem politik og implementering og borgernes oplevelser af ”Left Behind”.