Διερευνώντας Βιώσιμες Στρατηγικές για την Αντιμετώπιση των Εδαφικών Ανισοτήτων με μια Διαθεματική Προσέγγιση

Το έργο EXIT επιδιώκει να διερευνήσει τις εκδηλώσεις, τα βαθύτερα αίτια και τις επιπτώσεις των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ περιφερειών της Ε.Ε. που συχνά αναφέρονται ως «λιγότερο ανεπτυγμένες». Η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία – στην οποία συμμετέχουν 7 πανεπιστήμια και 4 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από 8 χώρες – θα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των εδαφικών ανισοτήτων, διεξάγοντας διεπιστημονική και πολυπαραγοντική έρευνα στις κοινότητες. Το έργο θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι, οι θεσμοί και οι οργανώσεις αντιλαμβάνονται, βιώνουν και αντιμετωπίζουν τις ανισότητες σε αυτές τις περιοχές. Θα ενθαρρύνει επίσης την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ χωρών και κοινοτήτων, διευκολύνοντας την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανισοτήτων εντός και μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα