ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο κόσμος βρίσκεται εν μέσω πολλαπλών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων. Οι αυξανόμενες ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη τροφοδοτούν περαιτέρω αυτές τις κρίσεις. Με την οικονομική δραστηριότητα να συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα μέρη, ορισμένες περιοχές και οι πολίτες τους θεωρούνται παραμελημένοι. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές από γεωγραφική άποψη, καθώς η χωρική ανισότητα αυξάνεται εντός των περιφερειών. Παρά τη συνολική οικονομική ανάπτυξη σε επίπεδο χωρών, ορισμένες περιφέρειες βιώνουν μακροχρόνια κοινωνικοοικονομική στασιμότητα ή παρακμή. Οι περιοχές αυτές έχουν συχνά χαρακτηριστεί ως «λιγότερο ανεπτυγμένες». Ωστόσο, τα αίτια που οδηγούν σε αυτή την «υστέρηση» δεν είναι σαφή.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Το EXIT θα αναλύσει σε βάθος την έννοια της «εγκατάλειψης» ως έννοια που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των εδαφικών ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιοχές και θα προσδιορίσει στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους. Αυτό σημαίνει όχι μόνο τη δημιουργία γνώσης σχετικά με τις κινητήριες δυνάμεις των ανισοτήτων στις περιοχές αυτές, αλλά και σχετικά με το τι οδηγεί τους πολιτικούς, δημοσιογραφικούς και ακαδημαϊκούς χαρακτηρισμούς αυτών των περιοχών ως «λιγότερο ανεπτυγμένες» και τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των κατοίκων αυτών των περιοχών.
Για τον σκοπό αυτό, το EXIT προτείνει μια διεπιστημονική, «από κάτω προς τα πάνω» έρευνα με μεικτή μεθοδολογία και κοινοτική και διαθεματική προσέγγιση – από την ανάλυση έως τη δυνατότητα μεταφοράς πρακτικών.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 • Να κατανοήσουμε πως η έννοια «λιγότερο ανεπτυγμένη» έχει χρησιμοποιηθεί στην έρευνα και την πολιτική για τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων περιοχών που αντιμετωπίζουν εδαφικές ανισότητες. Να αποκαλύψουμε και να κατανοήσουμε την περιπλοκότητα των «λιγότερο ανεπτυγμένων» περιοχών, διεξάγοντας έρευνα σχετικά με τις εδαφικές ανισότητες που παρατηρούνται σε περιοχές της Ε.Ε., οι οποίες χαρακτηρίζονται «λιγότερο ανεπτυγμένες». Να κατανοήσουμε και να ξεδιπλώσουμε τη λογική, την προστιθέμενη αξία και τις προκαταλήψεις της έννοιας σε σχέση με συναφείς έννοιες όπως η γεωγραφική ανισότητα, οι ανισότητες και ο στιγματισμός, η εδαφική συνοχή και η χωρική δικαιοσύνη.

 

 • Να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές σε διάφορα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό) διαμορφώνουν την αντίληψη σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ των «λιγότερο ανεπτυγμένων» περιοχών.

 

 • Να αποκτήσουμε γνώσεις σχετικά με τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των εδαφικών ανισοτήτων και τον τρόπο με τον οποίο αυτές ποικίλλουν μεταξύ και εντός των περιοχών που θεωρούνται «λιγότερο ανεπτυγμένες».

 

 • Να εξετάσουμε και να διερευνήσουμε τις εδαφικές ανισότητες και την πρόσφατη εξέλιξή τους σε τοπικό επίπεδο και στις περιοχές που θεωρούνται «λιγότερο ανεπτυγμένες». Να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες της ανισότητας συμβάλλουν στον ορισμό μιας περιοχής ως «λιγότερο ανεπτυγμένης».
    • Να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό ορισμένα χαρακτηριστικά γειτονικών περιοχών ευθύνονται (εν μέρει) για τις εδαφικές ανισότητες. Να εντοπίσουμε τις διαφορές μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που οδηγούν σε ανισότητες και της αντίληψης ότι μια περιοχή είναι «λιγότερο ανεπτυγμένη».

     

    • Να γνωρίσουμε τις υφιστάμενες πρακτικές και στρατηγικές που προωθούν την εξισορρόπηση και την κοινωνική ένταξη σε περιοχές που θεωρούνται «λιγότερο ανεπτυγμένες». Να εντοπίσουμε και να ενισχύσουμε τις ικανότητες των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών βάσης που προωθούν την ανάπτυξη των περιοχών που θεωρούνται «λιγότερο ανεπτυγμένες» και να αναλύσουμε τον βαθμό στον οποίο οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της πόλωσης στις περιοχές αυτές.

     

    • Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών φορέων από περιοχές που βρίσκονται σε παρακμή και φορέων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας τη δυνατότητα μεταφοράς και αναβάθμισης επιτυχημένων πρωτοβουλιών.

     

    • Να προτείνουμε βιώσιμες στρατηγικές διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων εδαφικών ανισοτήτων μέσω μιας συμμετοχικής και διαθεματικής προσέγγισης.

    ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ;

    • Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές που βιώνουν οικονομική στασιμότητα και παρακμή
    • Τοπικοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων, πρωτοβουλιών βάσης και συνδικάτων
    • Φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
    • Φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
    • Ερευνητές που εργάζονται στον τομέα των εδαφικών ανισοτήτων