ISTRAŽIVANJE I REZULTATI

EXIT projekat je organizovan u tri faze:

 

Prva faza, IZGRADNJA KONCEPTUALNOG ZNANJA I TEORIJE

Izgradnja znanja o pojmu „zaboravljenosti“

Koncept „zaboravljenih područja“ privlači sve veću političku, medijsku i akademsku pažnju poslednjih godina. Ipak, razumevanja o tome šta pokazuje da je određeno područje „zaboravljeno“ se znatno razlikuju i podležu različitim tumačenjima. Ponekad se pojam posmatra samo kroz ekonomske pokazatelje siromaštva i/ili stagnacije, dok se u drugim okolnostima pojam “zaboravljenosti” odnosi na određena mesta sa diferenciranim socio-ekonomskim karakteristikama područja i stanovništva, definisana divergentnim skupom pokazatelja ili pak kroz iskustva življenja na tim teritorijama. Projekat EXIT će analizirati korišćenje ovog termina u akademskom i političkom okruženju i fokusiraće se na široko razumevanje ovog koncepta kako bi ga bolje pozicionirao u procesu kreiranja politika i kako bi izmerio njegov odjek u svakodnevnom životu ljudi koji žive u mestima koja su označena kao „zaboravljena“.

Druga faza, EMPRIJSKO ISTRAŽIVANJE

Mapiranje nejednakosti i njenih pokretača iz različitih perspektiva: socioekonomski podaci, iskustva i percepcije nejednakosti u područjima koja su „zaboravljena“

Druga faza projekta kombinuje analizu politika i sekundarnih podataka sa etnografskim istraživanjem kako bi se izgradilo sveobuhvatno razumevanje teritorijalne nejednakosti (zašto teritorijalna nejednakost raste) i izgradila iskustva o nejednakostima iz različitih perspektiva (kako se teritorijalna nejednakost doživljava i percipira).

EXIT projekat će sprovesti empirijsko istraživanje područja koja se suočavaju sa teritorijalnim nejednakostima. Analiza ekonomskih pokazatelja na lokalnom nivou pružiće pregled rasta nejednakosti u ovim područjima poslednjih godina i omogućiće da se bolje proceni u kojoj meri određene karakteristike u ovim područjima, kao i susednim područjima, doprinose teritorijalnoj nejednakosti u područjima „zaboravljenih“. Analiza politika usmerenih na rešavanje rastuće teritorijalne nejednakosti, uključujući fokus grupe sa donosiocima politika i ključnim akterima na terenu (sindikati, neformalne aktivističke grupe, NVO itd.) i on-line istraživanje koje ispituje stavove o ključnim politikama i percepcijama nejednakosti, doprineće razumevanju jaza između politika i njihovog uticaja, čime se grade osnove za fazu akcije i određivanje ključnih pitanja za naredne faze istraživanja.

Obimno terensko istraživanje će kombinovati intervjue i participativno posmatranje ključnih mesta unutar označenih područja „zaboravljenih“. To će omogućiti sveobuhvatno razumevanje iskustva teritorijalnih nejednakosti iz različitih perspektiva, uzimajući u obzir kako se ovo iskustvo prepliće sa drugim aspektima nejednakosti, uključujući aspekte životne sredine, rodne perspektive i zastupanja i predstavljanja u institucijama, i slično. Ove različite metodologije će takođe omogućiti otkrivanje različitih aspekata ključnih aktera, praksi i resursa koji nisu nužno prepoznati u merama koje se sprovode, ali koji mogu da budu potencijal prilikom ublažavanja efekata nejednakosti.

Kombinovani rezultati ovih metoda će omogućiti identifikaciju jaza između socio-ekonomskih faktora i mera usmerenih na smanjenje nejednakosti i njihovog stvarnog iskustva. To će pružiti jedinstven uvid u načine o tome kako se može smanjiti jaz između politika koje se sprovode i uticaja koje te mere ostvaruju.

Treća faza, ISTRAŽIVANJE KA AKCIJI I IZGRADNJA POLITIKA

Identifikacija i skaliranje ključnih strategija otpornosti koje se primenjuju na terenu, a koje se bave uzrocima i posledicama rastuće teritorijalne nejednakosti

Treća faza projekta će identifikovati strategije otpornosti koje doprinose smanjenju teritorijalnih nejednakosti u odnosu na aktere, prakse i resurse koji nisu nužno prepoznati u merama koje se trenutno sprovode ili koje ne doprinose smanjenju rastuće teritorijalne nejednakosti. Ova faza će doprineti promociji razumevanja potreba na terenu, kao i efekata koje politike imaju na lokalne zajednice (ili nedostatak odgovarajućih politika), kao i na trendove rastuće teritorijalne nejednakosti. Nadovezujući se na to, treća faza projekta ima za cilj da promoviše učešće zajednice u procesu kreiranja politika. Počevši od radionica namenjenih unapređivanju kapaciteta aktera u „zaboravljenim“ mestima, projekat će testirati rezultate koji su dobijeni u okviru analize politika, percepcija i iskustava učesnika. Ove radionice će pružiti alate građanima za učešće u dva kruga konsultacija sa donosiocima politika, ekspertima i drugim ključnim akterima (organizacije civilnog društva, i slično). Konsultacije će rezultirati inicijativama upućenim donosiocima politika na različitim nivoima kako bi se unapredila saradnja s akterima na terenu, efikasno odgovorilo na potrebe „zaboravljenih“ područja, prevazišle razlike koje postoje između politika i njihove primene i na taj način adresirao osećaj političke “napuštenosti” koji postoji među građanima.